461 100 150 Po–Pá 9.00–16.00 zavolejte mi

Informace týkající se vázaného zástupce zprostředkovatele spotřebitelského úvěru

Tyto informace jsou poskytovány v souladu s § 93 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“) vázaným zástupcem (Společnost) samostatného zprostředkovatele
spotřebitelského úvěru společnosti FAST ČR a.s. (Zprostředkovatel):

a) Společnost je vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru
b) Kontaktní údaje Společnosti jsou:

Vázaný zástupce
Jméno: Miroslav Voda
Adresa: Komenského 408, 53901 Hlinsko
E-mail: obchod@sporilek.cz


Společnost zastupuje tohoto zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů:

Zprostředkovatel:
FAST ČR,
a.s., se sídlem Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ 100 00, IČ: 26726548, poštovní adresa pro doručování: Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy,
Tel: +420 323 204 111
E-mail: info@planeo.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 7977
a zprostředkovává spotřebitelské úvěry pro tyto poskytovatele spotřebitelských úvěrů:

Poskytovatelé:

HOME CREDIT, se sídlem Nové sady 996/25, Brno, PSČ: 602 00, IČ:26978636
poštovní adresa pro doručování: Nové sady 996/25, Brno, PSČ: 602 00
Tel: +420 542 100 100
E-mail: info@homecredit.cz
c) Informace o registru, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti Zprostředkovatele, registrační
číslo a postup ověření registrace zprostředkovatele v registru:
Registr ČNB http://www.cnb.cz/cnb/jerrs
d) Společnost při výkonu své zprostředkovatelské činnosti neposkytuje spotřebiteli radu podle § 85
odst. 1 zákona.
e) Je zakázáno svázat zavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli
doplňkovou službou.
f) Společnost nezprostředkovává spotřebitelské úvěry na bydlení.
g) Spotřebitel nehradí Společnosti za její činnost žádnou odměnu. Zprostředkovatel nesmí současně
pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele nebo třetí osoby.

Systém vyřizování reklamací a stížností

Reklamace a stížnosti zákazníků nebo jiných osob na činnost Společnosti nebo jejích pracovníků, se
vyřizují podle následujících pravidel:

Reklamací se rozumí jakékoli sdělení zákazníka poukazující na to, že Společnost nebo její pracovníci, porušili své povinnosti při zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo své povinnosti splnili v nedostatečném rozsahu, v nedostatečné kvalitě anebo s jakoukoli jinou vadou, bez ohledu na to, zda zákazník s tímto sdělením uplatňuje jakékoli právo. Stížností se rozumí jakékoli jiné sdělení zákazníka nebo jiné osoby poukazující na jakýkoli nedostatek v činnosti Společnosti, jejích pracovníků, vázaných zástupců nebo jejich pracovníků anebo jakékoli jiné vyjádření nespokojenosti zákazníka nebo jiné osoby se Společností.

Společnost přijímá stížnosti či reklamace učiněné jakoukoli formou. Upřednostňuje se však písemná forma včetně elektronické. Stížnosti lze podat rovněž osobně na jakékoliv prodejně Společnosti nebo u Zprostředkovatele. Přijetí stížnosti či reklamace Společnost nebo Zprostředkovatel potvrdí stěžovateli způsobem, kterým byla stížnost či reklamace podána, ledaže stěžovatel požádal o potvrzení jiným způsobem.

Ze stížnosti či reklamace by mělo být zřejmé:
a) kdo ji podává (stěžovatel),
b) kontaktní údaje stěžovatele,
c) jaké věci se týká,
d) v čem spočítá tvrzené pochybení Společnosti, jejího pracovníka, vázaného zástupce nebo jeho
pracovníka,
e) čeho se stěžovatel domáhá,
a měla by být (není-li činěna osobně nebo telefonicky) podepsána a datována; vyřizují se však i
stížnosti anonymní. Ke stížnosti či reklamaci musí být připojeny doklady, které se reklamace či
stížnosti týkají.
Stížnosti a reklamace vyřizuje tím pověřené oddělení Společnosti. V případě stížnosti nebo reklamace týkající se činnosti pověřeného oddělení Společnosti vyřizuje stížnosti a reklamace Zprostředkovatel. Stížnost či reklamaci nesmí vyřizovat (rozhodnout o ní) žádný pracovník společnosti, který se jakkoli přímo podílel na vzniku okolností, proti nimž stížnost či reklamace směřuje. To nevylučuje, aby takový pracovník podal ke stížnosti či reklamaci své vyjádření. Reklamace či stížnost budou vyřízeny nejpozději do 30 dnů od jejich podání. V téže lhůtě bude stěžovatel o způsobu vyřešení reklamace či stížnosti vyrozuměn. Tato lhůta se však prodlužuje o dobu, po kterou trvalo doplňování či objasňování reklamace či stížnosti v případě, že byla původně nejasná, nesrozumitelná, nečitelná, nebylo-li zřejmé, čeho se týká anebo trpěla-li jinou vadou, pro kterou ji nebylo možno původně vyřídit. O způsobu vyřízení reklamace či stížnosti bude stěžovatel vyrozuměn písemnou nebo elektronickou formou, ledaže požádá o vyrozumění jiným způsobem.


Mimosoudní řešení sporů

Případné spory se společností jako zprostředkovatelem úvěru je možné řešit soudně nebo mimosoudně, prostřednictvím finančního arbitra. Finanční arbitr je podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, příslušný mimo jiné i k rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů, jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Kancelář finančního arbitra lze kontaktovat osobně nebo poštou na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1; tel. + 420 257 042 070, email arbitr@finarbitr.cz, prostřednictvím datové schránky s ID qr9ab9x. Bližší informace o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra lze najít na internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

 

Orgán dohledu

Dohled nad činností Společnosti jako vázaného zástupce zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů
vykonává v souladu se zákonem Česká národní banka.