Spořílek.cz v rámci poskytování služeb využívá cookies. Použitím stránek s tím souhlasíte. Zakázat je můžete v nastavení prohlížeče, budete pak ale omezeni v některých funkcích. Více informací.

461 100 150 Po–Pá 9.00–16.00

Obchodní podmínky služby Lymet platba

! Tuto službu Spořílek.cz dočasně nenabízí !

1​ ​ZÁKLADNÍ​ ​USTANOVENÍ

1.1​ ​Rozsah​ ​Služby

Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) tvoří podmínky smluvního vztahu mezi Vámi („Zákazník“
nebo „vy“), („Prodejce“ nebo „my“) a společností Home Credit a.s., se sídlem Nové sady 996/25, 602
00 Brno, IČO: 26978636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 4401 („HC“). Na základě těchto Podmínek vám poskytujeme službu Lymet platba („Služba“).
Těmito Podmínkami se řídí také veškeré další služby, které vám budeme poskytovat současně se
Službou.

2​ ​POPIS​ ​SLUŽBY

2.1​ ​Sjednání​ ​a​ ​využívání​ ​Služby

Souhlas s těmito Podmínkami vyslovíte potvrzením těchto Podmínek v našem objednávkovém
formuláři, kde jste jako platební metodu zvolili naši Službu.

Zboží s využitím této Služby si můžete zakoupit pouze v případě, ​že jste zletilá fyzická osoba a nejste
omezeni na svéprávnosti.

S využitím Služby můžete nakupovat věci movité, a to hmotné i nehmotné („Zboží“). Nákupem Zboží
s námi uzavíráte mimo těchto Podmínek také kupní smlouvu („Kupní smlouva“), ve smyslu
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„OZ“).

Právní úprava Kupní smlouvy ani jakékoli další právní dopady smluvního vztahu vyplývajícího z Kupní
smlouvy nejsou součástí těchto Podmínek (s výjimkou některých podmínek, týkajících se úhrady
kupní ceny).

Kupní cena zboží na základě Kupní smlouvy spolu s celkovou cenou za jakékoli související služby
(zejména dopravné, pojištění, a jiné) tvoří celkovou cenu za Zboží („Celková cena“).

2.2​ ​Princip​ ​Služby

Služba je založena na vaší možnosti zaplatit Celkovou cenu až za 14 dní ode dne, kdy vám Prodejce
odeslal Zboží, ledaže byste nám v této lhůtě vrátil Zboží zpět dle podmínek stanovených v Kupní
smlouvě.

Žádost o využití Služby proběhne následovně:

Interní (neveřejná) informace

a) Při nákupu si zvolíte možnost zaplacení Zboží s využitím Služby.
b) Náš nárok na zaplacení Celkové ceny („Pohledávka“) je v okamžiku uzavření Kupní smlouvy
postoupen na našeho partnera, společnost Home Credit a.s.;
c) Povinnost uhradit Celkovou cenu tak máte od okamžiku, kdy bylo Zboží odesláno Prodejcem,
pouze vůči HC, a to v souladu s těmito Podmínkami.
d) Souhlasem s těmito Podmínkami berete na vědomí a vyslovujete souhlas s postoupením
Pohledávky od Prodejce na společnost Home Credit a.s. ve smyslu písm. b) tohoto článku.

2.3.​ ​Podmínky​ ​pro​ ​další​ ​využívání​ ​Služby

Do okamžiku uhrazení Celkové ceny za první objednávku s využitím Služby („Objednávka“) nejste
oprávněni uskutečnit další Objednávku s využitím Služby. Maximální limit pro první Objednávku je
5.000 Kč.

Maximální limit pro další Objednávky je závislý na údajích, které jste nám o sobě sdělili, nejvyšší
možný limit jedné Objednávky však činí 10.000 Kč. Pokud v jeden okamžik uskutečníte více

Objednávek, nemůže hodnota součtu neuhrazených Objednávek přesáhnout 15.000 Kč.
Na využití Služby pro první Objednávku, ani pro další Objednávky, nemáte nárok. Posouzení, zda
Službu můžete využít, proběhne zejména v závislosti na údajích, které jste nám o sobě sdělili.

V případě, ​že jste v prodlení s úhradou jakéhokoli dluhu vůči nám, nebo vůči HC, nemůžete Službu
využít.

2.4​ ​Vrácení​ ​Zboží

V souladu s ustanovením OZ a Kupní smlouvy máte​ ​právo​ ​odstoupit​ ​od​ ​Kupní​ ​smlouvy​ ​ve​ ​lhůtě​ ​14
dnů​ ​od​ ​doručení​ ​Zboží,​ ​a​ ​to​ ​bez​ ​udání​ ​důvodu​ („Odstoupení“). Nemáte​ ​právo​ ​na​ ​Odstoupení​ ​od
Kupní​ ​smlouvy,​ ​pokud​ ​se​ ​jedná​ ​o​ ​smlouvu:
● dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
● o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (zejména potraviny), jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
● o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit;
● o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste
porušil jejich původní obal;
● o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

Interní (neveřejná) informace
● o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším
předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a
Partner vám před uzavřením smlouvy sdělil, ​že v takovém případě nemáte právo na
odstoupení od smlouvy.
V případě Odstoupení jste povinni:
● oznámit nám tuto skutečnost; a
● postupovat v souladu s Kupní smlouvou a obchodními podmínkami, a s ustanoveními OZ.
V​ ​případě​ ​Odstoupení​ ​v​ ​žádném​ ​případě​ ​neposíláte​ ​Zboží​ ​do​ ​Home​ ​Credit​ ​a.s.,​ ​ale​ ​zpět​ v​ souladu s
Kupní smlouvou.
V případě, ​že již před Odstoupením uhradíte Celkovou cenu, bude Vám uhrazená Celková cena,
případně odpovídající část z Celkové ceny, vrácena ze strany HC.

2.5​ ​Úhrada​ ​plateb,​ ​sankce

V případě využití Služby musíte uhradit Celkovou cenu. Částka odpovídající Celkové ceně musí být
připsána na účet HC nejpozději ve lhůtě dle článku 2.2 těchto Podmínek.
V případě, ​že se opozdíte s úhradou o více než 30 dnů, vyhrazuje si HC právo postoupit svou
Pohledávku za vámi na třetí osobu.
HC je také oprávněno kdykoli započíst splatné Pohledávky za vaší osobou bez ohledu na jejich měnu
a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli vašim pohledávkám, které máte za HC.

2.6​ ​Udělení​ ​souhlasů

V průběhu objednání Zboží se Službou nám udělujete souhlas s těmito Podmínkami a další souhlasy
uvedené v dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, tento souhlas udělujete formou
zaškrtnutí příslušného zaškrtávacího políčka ve webovém formuláři.

3.​ ​PROFIL​ ​ZÁKAZNÍKA​ ​V KLIENTSKÉ​ ​ZÓNĚ

3.1​ ​Profil​ ​zákazníka

Po prvním využití Služby vám bude přidělen soukromý profil zákazníka v klientské zóně. Tento profil
vám poskytuje přehled o vašich Objednávkách a jejich stavu (k úhradě, po splatnosti, uhrazeno,
případně další informace).
Provozovatelem klientské zóny je společnost Home Credit a.s.

3.2.​ ​Vstup​ ​do​ ​klientské​ ​zóny​ ​-​ ​heslo​ ​a​ ​jeho​ ​ochrana

Pro vstup do zabezpečeného klientské zóny si zvolíte své tajné a specifické heslo („Heslo“). Jako váš

Interní (neveřejná) informace

specifický identifikátor pro přihlášení do klientské zóny slouží váš email („Email“), který musí být při
každé transakci se Službou stejný. V opačném případě vám nemusíme umožnit vstup do
zabezpečené klientské zóny.
V rámci ochrany Hesla máte povinnost udržovat své Heslo v tajnosti, zejména:
● nezpřístupnit jakýmkoli způsobem třetí osobě;
● neukládat Heslo na trvalé nosiče dat ani je nenechávat přístupné neoprávněným osobám;
● ihned nám oznámit podezření, ​že by mohlo být Heslo vyzrazeno neoprávněným osobám,
totéž platí při podezření na možnost zneužití Služby třetí osobou;
● ihned nám oznámit ztrátu, odcizení nebo zneužití Hesla nebo použití Služby prostřednictvím
Vaší klientské zóny třetí osobou.
V rámci ochrany Hesla vám může být kdykoli zablokován přístup do zabezpečené klientské zóny. A to
především:
● při pokusu o zneužití přístupových práv do zabezpečeného klientské zóny nebo při
podezření na zneužití;
● při podezření, ​že jste objednávku neprovedli vy;
● v případě, kdy prostřednictvím své zabezpečené klientské zóny provádíte platební transakce
v neobvyklém množství;
● v případech, kdy máme podezření, ​že by mohlo dojít ke ​škodě.
V případě, ​že porušíte některou z povinností ochrany Hesla uvedené v bodu 3.4, může být toto
porušení považováno za hrubou nedbalost. V důsledku této nedbalosti odpovídáte v plné výši za
veškerou ​škodu vám způsobenou třetí osobou, a to až do okamžiku nahlášení ztráty, odcizení či
zneužití Hesla. O případné blokaci klientské zóny budete neprodleně informován.

4​ ​OCHRANA​ ​OSOBNÍCH​ ​ÚDAJŮ

4.1​ ​Osobní​ ​údaje
Zvolením Služby udělujete souhlas Prodejci se shromažďováním a uchováváním vašich osobních
údajů, včetně rodného čísla, čísla občanského průkazu, datumu platnosti občanského průkazu,
adresy bydliště, a dalších údajů („Osobní údaje“), a to za účelem zajištění řádného poskytování
Služby, mj. za účelem hodnocení vaší schopnosti hradit své závazky, fakturace a vzájemné
komunikace mezi Prodejcem, HC a vámi.
Součástí Osobních údajů mohou být také údaje o vašem chování v e-shopu, zejména osobní údaje

Interní (neveřejná) informace
týkající se prohlížení či používání webových stránek obsahující Službu, včetně údajů o webovém
prohlížeči, IP adrese, navštívené webové stránce či o postupu při vyplnění formuláře.
Zvolením služby také souhlasíte, aby byly Osobní údaje Prodejcem předány společnosti HC a aby byly
dále společností HC zpracovávány, shromažďovány a uchovávány. Uvedený souhlas udělujete na
dobu 3 let ode dne jeho poskytnutí.
Zavazujeme se, ​že zajistíme získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových
technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Pokud zvolíte Službu, potvrzujete, ​že se zpracováním těchto Osobních údajů souhlasíte, a ​že tímto
zpracováním z naší strany, ze strany HC, či ze strany jiných subjektů, které jsou s námi v koncernu,
nedojde k porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
Výše uvedené osobní údaje jsou dále uchovány za účelem zajištění ochrany našich práv a
oprávněných zájmů po dobu nezbytně nutnou a pro plnění našich právních povinností po dobu
stanovenou právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zpracovatelé a příjemci
jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Zvolením Služby potvrzujete, ​že jste byl poučen ve smyslu § 11
zákona o právu k přístupu ke svým osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů a dalších
právech stanovených v § 21 zákona.

5.​ ​ODPOVĚDNOST

V ​žádném případě neodpovídáme za ​škody, jiné ztráty, náklady či jiné výdaje vyplývající jakýmkoliv
způsobem z nedbalosti, opominutí či úmyslného protiprávního jednání, nedorozumění a vědomé
nedbalosti z vaší strany, vašeho vedení, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů nebo subjektů s ním
spojených a třetích stran.
Vzniknou-li důvodné obavy, ​že následkem poskytnuté Služby může vzniknout jakákoli ​škoda, pak se
zavazujete k maximální součinnosti a úkonům, které povedou k zabránění či snížení možné ​škody.
O všech těchto krocích nás jste povinen informovat.

6.​ ​ZÁVĚREČNÁ​ ​USTANOVENÍ

6.1​ ​Postoupení

Nejste oprávněni převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající z Podmínek nebo s nimi jinak

Interní (neveřejná) informace
nakládat bez našeho předchozího písemného souhlasu.

6.2​ ​Úplnost​ ​Podmínek

Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi a vámi o poskytování Služby.

6.3​ ​Platnost​ ​po​ ​skončení​ ​Podmínek

Ustanovení článků Podmínek, jejichž obsah zřejmě přesahuje a vztahuje se mj. i na dobu po
poskytování Služby, zejména ve věci neuhrazených plateb, náhrady ​škody, odpovědnosti, ochrany
Osobních údajů, atd., zůstanou v platnosti i po skončení poskytování Služby.

6.4​ ​Rozhodné​ ​právo

Podmínky se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v
Podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů.

6.5​ ​Vyloučení​ ​ustanovení​ ​OZ

Ve vztahu k Podmínkám se nepoužijí následující ustanovení OZ:
● ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3);
● ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu
smlouvy (§ 1757 odst. 2 a 3).

6.6​ ​Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20.04.2018.