461 100 150 Po–Pá 9.00–16.00 zavolejte mi

Reklamační řád (účinný do 30. 7. 2013)

Platný a účinný Reklamační řád naleznete pod tímto odkazem


 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
 2. Rozsah záruky
 3. Záruční doba
 4. Nároky ze záruky
 5. Potvrzení převzetí zboží a vystavení záručního listu
 6. Způsob reklamace a jejího vyřízení
 7. Závěrečné ustanovení

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 2. „Prodávající“ se rozumí internetový obchod $serverName společnosti $firmaVsechnyUdaje.
 3. „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.
 4. „Záruční list“ je listina vystavená prodávajícím obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží.
 5. „Reklamací“ se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a neodkladně oznámí tuto skutečnost prodávajícímu písemně na adresu $firmaSeSidlem, e-mailem na adresu $warrantyEmail, telefonicky na telefonní čísle $phoneWired nebo jinou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího, zboží a popis vady.

2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají

pokud nebyla vada reklamována v záruční době

při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích při jakýchkoliv změnách v původních údajích v záručním listě provedených kupujícím

porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud nimi výrobce výrobek opatřil

při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze

poškozením zboží živelnou událostí

3. Záruční doba

 1. Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v potvrzeném záručním listě, který je zaslán kupujícímu.
 2. Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle Občanského zákoníku.
 3. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
 4. Je-li nutné, aby byl výrobek zapojen odborně způsobilou a oprávněnou osobou (servisním technikem), začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace výrobku a to, pokud si kupující objednal instalaci výrobku nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží.
 5. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen zboží převzít po skončení záruční opravy.
 6. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží nebo od převzetí zboží s novou součástkou.
 7. Minimální záruční doba poskytovaná na veškeré zboží je 24 měsíců.

4. Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména právo

na bezplatné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, jde-li o vadu odstranitelnou. Pokud není takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží

právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží

na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany zákazníka nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

5. Potvrzení převzetí zboží a vystavení záručního listu

 1. Záruční list může být zákazníkovi doručen společně se zbožím nevyplněný.
 2. Po ověření funkčnosti výrobku zákazníkem, zašle zákazník poštou záruční list s vyplněnými údaji o výrobku včetně výrobního čísla (u některých výrobků je již vyplněné – stačí pouze překontrolovat) a datumu jeho převzetí prodávajícímu na adresu: $firmaSeSidlem. Prodávající záruční list potvrdí a zašle jej společně s daňovým dokladem zpět zákazníkovi.
 3. Zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo pokud zjistí jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, doporučujeme sepsat s dopravcem reklamační protokol nebo vůbec nepřevzít zboží nepřevzít. Vždy je nutné provést zápis do přepravního reklamačního protokolu.
 4. Pokud po rozbalení zásilky zákazník zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, doporučujeme neprodlenně vyrozumět- nejlépe do jednoho pracovního dne – písemně prodávajícího $firmaSeSidlem, emailem na $warrantyEmail nebo telefonicky na telefonním čísle $phoneWired.

6. Způsob reklamace a jejího vyřízení

 1. Reklamace vyřizuje internetový obchod $serverName společnosti $firmaSeSidlem prostřednictvím telefonu č. $phoneWired nebo na emailové adrese $warrantyEmail.
 2. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, tj. kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizované servisní pracoviště apod.). Seznam autorizovaných servisních pracovišť je součástí dokumentace zasílané spolu se zbožím.
 3. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné prokázat zakoupení zboží u prodávajícího. Toto může kupující učinit nejlépe předložením faktury a správně, úplně a čitelně vyplněným záručním listem, který byl potvrzen prodávajícím, pokud byl na reklamované zboží vydán.
 4. Zboží zasílané do autorizovaného servisního střediska by mělo být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství.
 5. Při odesílání zboží prodávjícím, či předávání k přepravě, doporučujeme zajistit zboží vhodným obalem, vyhovujícím nárokům přepravy. Prodávající tímto upozornuje kupujícího, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 6. Po přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury.
 7. O přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol.
 8. Zákazník se může o stavu reklamace informovat buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu ($warrantyEmail).

7. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabyl účinnosti dne 31. 10. 2012.

Tento reklamační řád pozbyl účinnosti dne 30. 7. 2013.