Spořílek.cz v rámci poskytování služeb využívá cookies. Použitím stránek s tím souhlasíte. Zakázat je můžete v nastavení prohlížeče, budete pak ale omezeni v některých funkcích. Více informací.

461 100 150 Po–Pá 9.00–16.00 zavolejte mi

Soutěž s pračkou Beko o jízdní kolo - Pravidla soutěže

Tento dokument upravuje závazná pravidla soutěže „Soutěžte s pračkou Beko o jízdní kolo - Pravidla soutěže“ (dále jen „Soutěž") na území České republiky.

1. Soutěž

Pořadatelem soutěže je společnost ELVO Hlinsko, s.r.o, se sídlem Komenského 408, 539 01 Hlinsko, IČ: 25279297, DIČ: CZ25279297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12477 (dále jen „Pořadatel“).

Soutěž probíhá v termínu od 15. 8. 2020 do 20. 9. 2020 do 12.00 hodin (dále jen „Doba konání soutěže“).

Do Soutěže jsou zařazeny všichni Účastníci Soutěže ve smyslu bodu 2. těchto pravidel Soutěže. Vítěz Soutěže bude vylosován vybraným zástupcem Pořadatele dne 10. 10. 2020.

 

2. Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastníci soutěže“)

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěže se Účastník soutěže zúčastní tím způsobem, že v Době konání soutěže zakoupí v internetovém obchodě Spořílek.cz některou z těchto praček Beko HWUE 7636CSX0W, Beko HWUE 7636CSX0W, nebo Beko HWUE 7636CSX0W.

Podmínka je splněna, pokud Účastník pračku zakoupí, převezme, zaplatí a neodstoupí od kupní smlouvy.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele Soutěže, jakož i jim osoby blízké dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření, na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníku soutěže k Výhře ve smyslu bodu 3. těchto pravidel Soutěže.

 

3. Výhra

Náhodně vylosovaný Účastník soutěže (dále jen „Výherce“) získá výhru ve formě kola Olpran (dále jen „Výhra“). Výherce budou kontaktován Pořadatelem, a to emailem, případně telefonem, který byl uveden v objednávce. Pořadatel je oprávněn ověřit identitu Účastníka soutěže při předávání Výhry. V případě, že se Pořadateli nepodaří předat výherci Výhru dle ustanovení těchto pravidel Soutěže nebo jinak vzájemně sjednaných pokynů, či se Výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů od vyhlášení výherce, zaniká nárok Výherce na získání této Výhry a Výhra propadá bez náhrady ve prospěch Pořadatele. Zároveň je Pořadatel oprávněn vylosovat náhradního výherce. Jeden Účastník může být vylosován pouze jednou. V případě, že se soutěže bude účastnit do 20 účastníků včetně, losujeme 1 kolo Olpran, od 21 účastníků výše losujeme 3 kola Olpran.

 

4. Souhlas se zpracováním osobních

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník soutěže souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v Soutěži souhlasí Účastník soutěže se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této Soutěže (dále jen „Údaje“) do databáze Pořadatele, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro účely realizace Soutěže, jejího vyhodnocení a distribuce výhry. Dále může Účastník soutěže v rámci Soutěže poskytnout druhý souhlas se zařazením Údaje do databáze Pořadatele soutěže, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro marketingové účely, tj. pro účely nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, a to na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení Účastníka soutěže ze Soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Pořadatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě.
 

5. Všeobecné podmínky

Pořadatel nenese odpovědnost v případě vyšší moci. Účastník soutěže se účastní Soutěže s vědomím, že nemůže požadovat Výhru v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Pořadatel, ani není oprávněn požadovat na místo Výhry peněžité plnění. Výhra ani účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním Výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání Výhry Výherci. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži, hlasování v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala Výhercem, nemá nárok na Výhru.Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel dále neručí za doručení emailu, nebo dostupnost telefonní čísla, skrze které bude zasílána informace o Výhře. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny Výhry za výhru, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na doméně www.sporilek.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání Výhry v Soutěži. Výhru nezískají Účastníci soutěže, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a Účastníci soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatel než uvedená v těchto pravidlech Soutěže.

Úplná pravidla Soutěže jsou k dispozici na doméně www.sporilek.cz/dokumenty/soutez-s-prackou-beko-o-kolo-pravidla

V Hlinsku dne 15. 8. 2020.