461 100 150 Po–Pá 9.00–16.00 zavolejte mi

Obchodní podmínky (účinné do 2. 10. 2010)

Účinné obchodní podmínky najdete pod tímto odkazem


 1. Úvodní ustanovení
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
 4. Reklamace
 5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
 6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodejce, právo na změnu ceny
 7. Práva a povinnosti prodávajícího
 8. Práva a povinnosti kupujícího
 9. Odvoz a ekologická likvidace starých spotřebičů
 10. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě $serverName společnosti $firmaVsechnyUdaje (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník).

Ceny uvedené na webových stránkách $serverName jsou platné ke dni objednání zboží.
Ceny uvedené jako Akční nabídka se mohou měnit každý den, platí vždy do vyprodání skladových zásob, není-li určeno jinak.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu $serverName společnosti $firmaSeSidlem jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu $serverName společnosti $firmaSeSidlem kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 1. Zboží může být expedováno do již v den jeho objednávky v závislosti na druhu přepravy a dostupnosti zboží na skladě.
 2. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 3. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 4. Objednané zboží dodáváme na jakoukoliv adresu v České republice. O ceně přepravy je informován vždy před potvrzením objednávky (ceny uvedeny včetně DPH). Větším výrobkem je například lednička, nebo sporák. Mezi menší výrobky se řadí fotoaparáty, nebo například videokamery.

Orientační cena přepravy, ceny za dobírku a ceny za platbu předem je uvedena v této přehledné tabulce.

Velikost zboží Cena přepravy Dobírka Platba předem
DHL (větší zboží, nad 50 kg) $deliverPriceBig,– Kč $codPrice,– Kč 0,– Kč
PPL (menší zboží, do 50 kg) $deliverPriceSmall,– Kč $codPrice,– Kč 0,– Kč
Česká pošta (menší zboží, do 30 kg) $postDeliverPrice,– Kč $codPrice,– Kč 0,– Kč
 1. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb jsou podrobně popsány v dokumentu Doprava a platba.

4. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu $serverName společnosti $firmaSeSidlem a právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád internetového obchodu $serverName společnosti $firmaSeSidlem je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 3. Zboží je možné reklamovat přímo v autorizovaných servisech, jejichž seznam bývá přiložen k návodu. Tímto způsobem se urychlí průběh celého procesu reklamace.
 4. Minimální záruční doba poskytovaná na veškeré zboží je 24 měsíců.

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě na náklady kupujícího (určující je datum odeslání).
 2. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnu od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, spočívající ve hře nebo loterii.
 3. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky nebo e-mailem (info@smart-obchody.cz) až do chvíle potvrzení objednávky prodávajícím.
 4. V případě, že zákazník stornuje běžnou objednávku do 50 kg až PO EXPEDICI zboží, souhlasí se zaplacením penále 300,– Kč včetně DPH, určeného k úhradě všech nákladů spojených s expedicí zboží. V případě, že zákazník stornuje velmi těžkou objednávku nad 50 kg až PO EXPEDICI zboží, pak souhlasí se zaplacením penále 700,– Kč včetně DPH, určeného k úhradě všech nákladů spojených s expedicí zboží. Toto penále bude zaplaceno, případně vymáháno, na základě námi vystavené faktury.

6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 2. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

7. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží vždy dodací list, potvrzení o převzetí finanční částky odpovídající ceně zásilky, nevyplněný záruční list a český návod k obsluze.
 2. Po ověření funkčnosti výrobku zákazníkem, zašle zákazník poštou záruční list s vyplněnými údaji o výrobku vč. výrobního čísla a datumu jeho převzetí prodávajícímu na adresu: $firmaSeSidlem. Prodávající záruční list potvrdí a zašle jej společně s daňovým dokladem zpět zákazníkovi.
 3. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Bližší informace naleznete v oddíle Ochrana osobních údajů.
 4. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 6. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

8. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění
 2. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 3. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 4. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení
 5. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

9. Odvoz a ekologická likvidace starých spotřebičů

Na požádání nabízíme možnost od Vás odvézt a následně nechat ekologicky zlikvidovat staré spotřebiče. Tuto službu nabízíme pouze za manipulační poplatek 450,– Kč.

Spotřebič je v tomto případě nutné mít připravený k naložení čistý, odmrazený a suchý na místě, kde se dá bez nutnosti další manipulace naložit na vůz přepravce.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu $serverName společnosti $firmaSeSidlem, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1. září 2009. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.