461 100 150 Po–Pá 9.00–16.00 zavolejte mi

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

(V souladu s nařízením č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Kupující má právo do čtrnácti dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující, nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce), převezme zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat ELVO Hlinsko, s.r.o, se sídlem Komenského 408, 539 01 Hlinsko, formou jednostranného právního jednání (například pomocí elektronické pošty, faxem nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Kupující můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Není to však jeho povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty dle čl. 1.2.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Vrácením platby kupujícímu nevznikají další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět. Podle toho, co nastane dříve.

2.2

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, kupující zašle zpět, nebo je předá na adrese ELVO Hlinsko, s.r.o, se sídlem Komenského 408, 539 01 Hlinsko,. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odeslat zboží zpět před uplynutím čtrnácti dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.